Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2022

Δικαιολογητικά υποψηφίων για την έκτακτη εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση

 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΗΣ Ε.Π.Σ. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΤΗΣ 26/10/2022

 

         1. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου σε Γενική Συνέλευση της Ε.Π.Σ. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ έχει κάθε αθλητικό σωματείο- μέλος που πληροί ταυτόχρονα τις παρακάτω προϋποθέσεις:

- Φέρει ειδική αθλητική αναγνώριση.

 Έχει εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/ 2020.

 Συμμετείχε σε επίσημες αθλητικές διοργανώσεις, με τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό αθλητών, τουλάχιστον κατά τα δύο (2) από τα τρία (3) προηγούμενα της γενικής συνέλευσης έτη, συμπεριλαμβανομένου του έτους διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης (2022), με όσους κατ’ ελάχιστον αθλητές απαιτούνται από τους κανονισμούς του ποδοσφαίρου για την κανονική συμμετοχή σε επίσημους αγώνες και σε κάθε περίπτωση με τουλάχιστον δώδεκα (12) αθλητές, ανά έτος.

Ως συμμετοχή νοείται η χρησιμοποίηση ποδοσφαιριστή σε αγώνα και όχι η απλή αναγραφή του στο Φύλλο Αγώνα.

         2. Κάθε σωματείο-μέλος ορίζει, με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής ή του Διοικητικού Συμβουλίου του, τον αντιπρόσωπο που θα το εκπροσωπήσει στην Γενική Συνέλευση και έναν αναπληρωτή του. Ο αντιπρόσωπος του σωματείου και ο αναπληρωτής του πρέπει να είναι τακτικά μέλη του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σωματείου ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ δικαιώματα εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

         3. Η συμμετοχή των αντιπροσώπων στην Γενική Συνέλευση γνωστοποιείται στην Ε.Π.Σ. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ με έγγραφο. Το ειδικό πληρεξούσιο έγγραφο του αντιπροσωπευόμενου σωματείου – μέλους και το σχετικό πρακτικό του Δ.Σ., σύμφωνα με το σχέδιο που έχει διανεμηθεί, κατατίθενται στην Γραμματεία της Ε.Π.Σ. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ το αργότερο τρεις (3) πριν την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή μέχρι το Σάββατο 22 Οκτωβρίου 2022 και μέχρι την 14.00 μ.μ. Σε περίπτωση αμφισβήτησης, μπορεί να ζητηθούν έγγραφα που αποδεικνύουν την εκλογή του αντιπροσώπου στο Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου, καθώς και την ιδιότητά του σε αυτό.

         4. Για την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής, υποψηφιότητα μπορεί να υποβάλλει κάθε δικαιούμενο να εκλέγει και να εκλέγεται μέλος αθλητικού σωματείου - μέλους της Ένωσης, το οποίο (αθλητικό σωματείο) συγκεντρώνει τις ανωτέρω υπό στοιχείο ένα (1) τρεις προϋποθέσεις και προσκομίσει τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Βεβαίωση του Σωματείου ότι ο υποψήφιος είναι μέλος του και ταμειακώς τακτοποιημένος.

β) Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου του υποψηφίου και

γ) Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου ότι δεν εμπίπτει στα κωλύματα και στους περιορισμούς του Παραρτήματος Α του καταστατικού.

δ) Αίτηση του υποψηφίου για την αποδοχή της  υποψηφιότητάς του.

         Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται έως και την Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 14.00.

         5. Η Εκτελεστική Επιτροπή της Ε.Π.Σ. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ανακηρύσσει τους υποψηφίους προς εκλογή και καταρτίζει το ψηφοδέλτιο εκλογής.

         7. Διευκρινίσεις και υποδείγματα εγγράφων για τις άνω διαδικασίες, βρίσκονται στη διάθεση των μελών στα Γραφεία της Ε.Π.Σ. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ.

                     

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  ΤΗΣ Ε.Π.Σ. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                             Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

         ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΤΖΙΜΑΣ                                   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΛΗΜΕΝΟΣΑκολουθούν τα δικαιολογητικά για την έκτακτη Γ.Σ.: